Автоматика и системско инженерство

Курсеви


Додипломски курсеви
ETF #Наслов на курсот
ETF012Z01 Теорија на системи
ETF012L01 Линеарни динамички системи
ETF013Z01 Нелинеарни системи на управување
ETF013Z02 Моделирање, идентификација и симулации
ETF013Z03 Фазилогичко управување
ETF013Z04 Основи на машинска интелегенција
ETF013Z05 Вовед во роботика и интелигентни системи
ETF013L01 Компјутерско водење на процеси
ETF013L02 Елементи за автоматизација и роботика
ETF013L03 Синтеза на процесни и роботски системи
ETF013L04 Проектирање на роботизирани производни линии
ETF013L05 Линеарни оптимални управувачи и состојбени естиматори
ETF013L06 Автоматизација на производни постројки и процеси
ETF014Z01 Програмабилни логички управувачи
ETF014L02 Компјутерско интегрирано производство
ETF014Z03 Системи за далечинско водење и дистрибуирано управување
ETF014Z04 Проектирање на сигурносни системи
ETF014L01 Операциони истражувања
ETF014L02 Управување на флексибилни технолошки системи
ETF014L03 Интелегентни роботи и репрезентација на знаење
ETF014L04 Принципи за управување со квалитет