ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF0001 | Calendar

  Календар

   

  Календарот подолу дава информации за лекциите кои се предаваат на курсот (П), вежбите (В), и колоквиумите (К) sessions.


  ЧАС # Тема
  П1 Вовед во роботика
  В1 Вовед во алаткатата Robotix за Матлаб
  П2 Кинематика на една роботска рака
  В2 Користење на алаткатата Robotix за Матлаб за решавање на кинематика на една роботска рака
  П3 Хомогени трансформациони матрици
  В3 Користење на алаткатата Robotix за Матлаб за решавање на хомогени трансформациотни матрици
  П4 Директна и инверзна кинематика на една роботска рака
  В4 Користење на алаткатата Robotix за Матлаб за динамика и пресметување на траекторијата на робот
  П5  
  В5  
  П6  
  В6  
  П7  
  В7  
  К1 Прв колоквиум
  П8  
  В8  
  П9  
  В9  
  П10  
  В10  
  П11  
  В11  
  П12  
  В12  
  П13  
  В13  
  П14  
  В14  
  К2 Втор колоквиум
  Испит