ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF0001 | Calendar

  Календар

   

  Календарот ги прикажува информациите за предавањата на курсот. Предавањата се обележани со (П), вежбите се обележани со (В), испити со (И) и колоквиуми со (К).


  ЧАС # Наслов
  П1 Вовед
  В1 Вовед
  П2  
  В2 Постројка за ЕЕ
  П3  
  В3  
  П4  
  В4 Постројка за мешање на течности
  П5  
  В5  
  П6  
  В6  
  П7  
  В7  
  К1 Прв колоквиум
  П8  
  В8  
  П9  
  В9  
  П10  
  В10  
  П11  
  В11  
  П12  
  В12  
  П12  
  В13  
  П13  
  В14  
  П14  
  К2 Втор колоквум
  Испит