Автоматизација на производни процеси и постројки, 2007

  Опис на курсот

  Овој курс опфаќа предавања и вежби.
   

  Предавач:

  Проф. д-р Миле Станковски

  асистент Билјана Милева - Бошкоска

  Распоред

  Предавања
  Три часа неделно

  Вежби:
  Два часа неделно

  Ниво

  Додипломски студии