Моделирање, Идентификација и Симулации

  Овој курс опфаќа предавања и лабораториски вежби. Аудиториски вежби не се предвидени.
   

  Предавач:

  Проф. д-р Елизабета Лазаревска

  демонстратор Горан Стојановски

  Распоред

  Предавања:
  Три часа неделно

  Лабораториски вежби:
  Два часа неделно

  Ниво

  Додипломски студии