ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF0001 | Calendar

  Календар

   

  Календарот ги прикажува информациите за предавањата на курсот. Предавањата се обележани со (П), вежбите се обележани со (В), испити со (И) и колоквиуми со (К).


  ЧАС # Наслов
  П1 Вовед
  В1 Вовед
  П2 Методи на оптимизацја-Линеарно програмирање
  В2 Методи на оптимизацја-Линеарно програмирање
  П3 SIMPLEX метода
  В3 SIMPLEX метода
  П4 Мрежно планирање
  В4 Мрежно планирање
  П5 CPM
  В5 CPM
  П6 PERT
  В6 PERT
  П7 PERT
  В7 PERT
  К1 Прв колоквиум
  П8 Метода Монте Карло
  В8 Метода Монте Карло
  П9 Динамичко програмирање
  В9 Динамичко програмирање
  П10 Динамичко програмирање
  В10 Динамичко програмирање
  П11 Теорија на игри
  В11 Теорија на игри
  П12  
  В12  
  П12  
  В13  
  П13  
  В14 Задачи за втор колоквиум
  П14 Задачи за втор колоквиум
  К2 Втор колоквум
  Испит