Операциски истражувања, 2007

    Опис на курсот

    Овој курс опфаќа предавања, лабораториски и аудиториски вежби. Дополнително, во текот на курсот се даваат семинарски работи.

     

     

    Предавач:

    Проф. д-р Татјана Колемишевска-Гугуловска

    Демонстратор Билјана Милева-Бошкоска

    Распоред

    Предавања:
    Три часа неделно

    Аудиториски Вежби:
    Еден час неделно

    Лабораториски Вежби:
    Еден час неделно

    Ниво

    Додипломски студии