Операциски истражувања, 2007

  Опис на курсот

  Овој курс опфаќа предавања, лабораториски и аудиториски вежби. Дополнително, во текот на курсот се даваат семинарски работи.

   

   

  Предавач:

  Проф. д-р Татјана Колемишевска-Гугуловска

  Демонстратор Билјана Милева-Бошкоска

  Распоред

  Предавања:
  Три часа неделно

  Аудиториски Вежби:
  Еден час неделно

  Лабораториски Вежби:
  Еден час неделно

  Ниво

  Додипломски студии