ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF014L01| Exams

  Резултати од испити, домашни и семинарски

   

  Семинарски работи Резултати
  Предлог семинарски работи (PDF)

  Листата на прифатени семинарски работи можете да ја земете на следниов линк: Листа на прифатени семинарски работи
  Резултати

  Предлог семинарските работи се детално опишани во книгата која може да ја најдете на следниот линк:
  http://www.dashoptimization.com/home/downloads/book/booka4.pdf

  Направете избор на три семинарки работи, бидејќи изборот ќе биде по методот FIFO, т.е. кој прв ми јави да земе семинарска, тој ја добива. Значи, ако првата семинарска работа која сте ја навеле во вашиот емаил е веќе земена, ќе ви ја доделам следната која сте ја побарале и така натаму.

  Семинарската работа треба да опфати решение на зададениот проблем, кое треба да биде имплементирано во M-file во MATLAB и кое ќе се презентира на некоја од лабораториските вежби.


  Емаил испраќајте ми исклучиво на biljanamb

  ВАЖНО

  Насловот на емаилот МОРА да биде точно: SEMINARSKA OI

  Во текстот наведете кои двајца студенти ќе работат на семинарската работа (доволно е само еден email за секој пар).

     Лабораториски вежби Распоред
  КТИА - А Ктиа А
  КТИА - Б Kтиа Б
  Распоред Распоред по групи


  Испит / Колоквиум Резултати
  Колоквиум 1 и 2 Резултати (PDF)
  Испит Јуни 2007 Резултати (PDF)