Наставен план

    Во текот на овој курс се изучуваат различни методи од областа на Операциски истражувања.

    Како материјал за учење се користат предавањата и вежбите од курсот.