ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF0001 | Calendar

  Календар

   

  Календарот ги прикажува информациите за предавањата на курсот. Предавањата се обележани со (П), вежбите се обележани со (В), испити со (И) и колоквиуми со (К).


  ЧАС # Наслов
  П1 Вовед
  В1 Вовед
  П2 Пребарувања
  В2 Вовед во PYTHON
  П3 Пребарувања
  В3 PYTHON
  П4 Пребарувања
  В4 Пребарувањe по длабочина
  П5 Игри
  В5 Пребарувањe по широчина
  П6 Минимакс, алфа-бета
  В6 Пребарувањe со УЦ
  П7 Тест
  В7 А*, минимакс, алфа-бета поткастрување
  К1 Прв колоквиум
  П8 Учење (1)
  В8 CSP 1
  П9 Учење (2)
  В9 CSP 2
  П10 Дрва на одлучување
  В10 K - најблизок сосед
  П11 Naive Bayes
  В11 Дрва на одлучување
  П12 CSP
  В12 Невронски мрежи
  П12 K - најблизок сосед
  В13 Машини со носечки вектори (Suport Vector Machines)
  П13 Невронски мрежи
  В14 Задачи за втор колоквиум
  П14 Задачи за испит
  К2 Втор колоквум
  Испит