Синтеза на процесни роботски системи, 2007

  Опис на курсот

  Овој курс опфаќа предавања и вежби. Дополнително, во текот на курсот се решаваат домашни задачи.

  Литература

  •  МилиќР . Стојиќ, Континуални системи на автоматско управување, Белград, Србија, 1991. ( Глава VII-IX).

  •  МилиќР . Стојиќ, Дигитални системи на управување, Академскамисла, Белград, Србија, ( повеќеизданија ), 2004. ( Глава 8 и 9).

   

  Збирки задачи:

  •  ТрајкоБ . Петровиќ, Системи на автоматско управување збирка решени задачи (насрпски), Белград, Србија, 1990. ( Глава I-III)

  • Б . КовачевиќиЖ . Ѓуровиќ , Системи за автоматско управување збирка решени задачи, Наука , Белград , Србија , 1992. ( Глава 3 и 5)

  • Dean K. Frederick & Joe Chow, Feedback Control Problems Using MATLAB & the Control System Toolbox, Thomson – engineering,. ( Глава 8 и 9).

   

  ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  • J. J. DiStefano III , A. R. Stubberud & I. J. Williams, Feedback and Control Systems, Mc Graw-Hill Inc., New York, New York, 1990. ( Глава 12, 14,16 и 18)

  • Norman S. Niese, Control System Engineering, John Wiley & Sons, New York, New York, 2000. ( Глава 9, 11, 12 и 13)
   

  Staff

  Проф. д-р Лазаревска Елизабета

  Демонстратор Билјана Милева - Бошкоска

  Распоред

  Предавања
  Три часа неделно

  Вежби:
  Два часа неделно

  Ниво